بخش‌های انتخاب نشان ولایت

تئوری پردازی درسیره علوی:امام حامل علم مطلق است
وتاسی به سیره امام مفتاح الحیات است.دانش سیره
شناسی ما را با رهیافت های تازه ای از آفاق زندگی حضرت آشنا می کند
بازشناسی و تئوریزه کردن ساحت های گوناگون شخصیت امام
در قالب نظریه پردازی ما را عالمانه ترودانشی تر به حوزه
شناختی رهنمون خواهدکرد.
تبلیغ ولایت در عرصه های نو و ابداعی:یکی از اصول بنیادین
 اندیشه دینی؛گفتمان سازی و تبلیغ ابلاغ رسالت رهبران و
راهبران دینی است.اهتمام برای احیاءامرولایت و تلاش
برای استمرار آن در قالب تعلیم و تبلیغ سالتی سترگ است.
امروز اما به واسطه ارتباطات نوین و پرسش های تازه
ضرورت روزآمدی و توجه به روش های نوین ولایت شناختی احساس می شود.
تئوری پردازی درسیره علوی:امام حامل علم مطلق است
وتاسی به سیره امام مفتاح الحیات است.دانش سیره
شناسی ما را با رهیافت های تازه ای از آفاق زندگی حضرت آشنا می کند
بازشناسی و تئوریزه کردن ساحت های گوناگون شخصیت امام
در قالب نظریه پردازی ما را عالمانه ترودانشی تر به حوزه
شناختی رهنمون خواهدکرد.

سرودن اشعارآیینی:شعر زبان احساس برآمده از ادراک است
و الهامات شاعرانه؛راهبردی تاثیرگذار در جاودانگی یک اندیشه است.
شعرهای آیینی می تواند آیینه تمام نماازجلوه های ناب
امامت گستری در ژرفنای روان های روشن باشد.
آثارتجسمی:هنرجوهر پاینده است و گوهر تابنده.تجسم ظرافت ها
و ظرفیت ها و تبلور بدایع و خلاقیت هاست.برداشت های هنرمندانه از حقیقت ولایت
 در رشته های گوناگون می تواند در عینیت بخشی به آفاق شکوهمندی خورشید
 ولایت درحوزه فرهنگ عمومی تاثیرآفرین باشد.