گزارش تصویری از اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

گزارش تصویری از اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)