استوری پیام هایی از نهج البلاغه

استوری پیام هایی از نهج البلاغه


پس از عثمان، مردم برای بیعت با من هجوم آوردند
(وقتی حکومت را گرفتم)، سه دسته شدند؛
گروهی بیعت شکستند، عده ای ازد ین خارج شدند و دیگران سرکشی کردند
پیامی از خطبه 3 نهج البلاغه (شقشقیه) ترجمه محمد دشتی