غدیر مظهر تولّی و تبرّی شیعه

غدیر مظهر تولّی و تبرّی شیعه


اگر چه ( تولّی) و (تبرّی)  را در اصطلاح از فروع دین شمردهاند، ولی از مجموعه معارف اسلامی،
 به ویژه آموزههای مکتب اهل بیت (ع) چنین برمی‬آید که این دو موضوع، نه فرع دین،
بلکه همه دین و تمامیت ایمان هستند و به بیان دیگر، دین و ایمان چیزی جز دوستی ورزیدن و بیزاری جستن به خاطر خدا نیست