شناخت امیرالمونین نیاز جامعه امروز

شناخت امیرالمونین نیاز جامعه امروز

صحبت های شهید مطهری درباره نیاز انسان امروز به شناخت حضرت علی (علیه السلام)