پوستر حدیث: چند تفاوت مومن و منافق

پوستر حدیث: چند تفاوت مومن و منافق

امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يُرَى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ وَ إِنَّ اَلْمُنَافِقَ يُرَى شَكُّهُ فِي عَمَلِهِ
در عمل مؤمن يقين ديده مى شود و در عمل منافق شك
غرر الحكم، ح 3551
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
Verily the certitude of a believer is seen in his actions and the doubt of a hypocrite is seen in his actions
Ghurar al-Hikam, no. 3551 
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
شُكْرُ اَلْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ فِي عَمَلِهِ، شُكْرُ اَلْمُنَافِقِ لاَ يَتَجَاوَزُ لِسَانَهُ
سپاسگزارى مؤمن در كردارش آشكار مى شود، [امّا ]سپاسگزارى منافق از زبانش فراتر نمى رود
غرر الحكم، ح 5661 و 5662
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
The gratitude of a believer is manifested in his action, the gratitude of a hypocrite does not surpass his tongue
Ghurar al-Hikam, no. 5661 & 5662 
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
اَلْمُؤْمِنُ حَيٌّ غَنِيٌّ مُوقِنٌ تَقِيٌّ، اَلْمُنَافِقُ وَقِحٌ غَبِيٌّ مُتَمَلِّقٌ شَقِيٌّ
مؤمن، با حیا، بی نیاز، باوقار و پرهیزگار است و منافق، بی شرم، كودن، چاپلوس و بدبخت
غرر الحكم، ح 1852 و 1853
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
A believer is modest, independent, certain and pious, the hypocrite is a shameless, foolish, wretched sycophant
Ghurar al-Hikam, no. 1852 & 1853
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
اَلْمُؤْمِنُ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ صَبَرَ ، الْمُنافِقُ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ ضَغَا
مؤمن در گرفتارى صبور است، و منافق در گرفتارى بى تاب
تحف العقول ص۲۱۲
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
The believer, becomes patient when a trouble befalls him, the hypocrite, wails when a misfortune befalls him
Tuhaf al-Uqul, p.212
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام
اَلْمُؤْمِنُ فَهُوَ قَرِيبُ اَلرِّضَى بَعِيدُ اَلسَّخَطِ ، الْمُنافِقُ فَهُوَ قَرِيبُ اَلسَّخَطِ بَعِيدُ اَلرِّضَى
مؤمن زود خشنود و دیر ناراحت مى‌شود و منافق زود ناراحت و دیر خشنود مى‌گردد.
تحف العقول ص۲۱۲
Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
The believer is near to satisfaction and far from discontent, the hypocrite is near to discontent and far from satisfaction
Tuhaf al-Uqul, p.212