برنامه‌های اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌ در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

برنامه‌های اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌ در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) اصفهان

اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی(ع)‌در روز پنج شنبه 26 دی ماه 98 در سالن همایشهای بین المللی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ اصفهان واقع در خیابان نشاط-خیابان فرشادی- موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ برگزار خواهد شد.