مخاطبین کنگره

مخاطبین کنگره

  • عالمان و فرهیختگان دینی
  • استادان، نخبگان دانشگاهی 
  • فرهنگیان، هنرمندان، شاعران و ادیبان
  • عموم مردم خصوصاً جوانان.