نواهنگ ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام

نواهنگ ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام

زمان: ۴ دقیقه
کاری از  آستان قدس رضوی