کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) به شرح زیر می‌باشد:
آقای سعید ساکت؛
 مسئول کمیته ارتباطات و تولید
محتوا


آقای مهندس علیرضا خاکسار؛
 مسئول کمیته اجرایی


آقای مهندس علی جمشیدیان؛
مسئول کمیته پشتیبانی