ویژه نامه حج

متن ادبی درباره  سفر به خانه خدا

متن ادبی درباره سفر به خانه خدا

اينجا ميقات است. منزل بال بال زدن كبوتر پيش از پرواز.
متن ادبی درباره خانه خدا کعبه

متن ادبی درباره خانه خدا کعبه

خانه ى بى رنگى، خانه ى آزاد، خانه ى نزديك، بيت الله. حتى حسرتش هم شيرين است.