خطاطی

خطاطی ( علی ولی الله )

خطاطی ( علی ولی الله )

رسم الخط عبارت ( علی ولی الله )
خطاطی ( کل هم و غم سینجلی بولایتک یا علی )

خطاطی ( کل هم و غم سینجلی بولایتک یا علی )

رسم الخط عبارت ( کل هم و غم سینجلی بولایتک یا علی )
خطاطی ( ذکر علی عباده )

خطاطی ( ذکر علی عباده )

رسم الخط عبارت ( ذکر علی عباده )
خطاطی ( امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام )

خطاطی ( امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام )

رسم الخط عبارت ( امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام )
خطاطی ( امیرالمؤمنین علی علیه السلام )

خطاطی ( امیرالمؤمنین علی علیه السلام )

رسم الخط عبارت ( امیرالمؤمنین علی علیه السلام )
خطاطی ( السلام علیک یا علی ابن ابی طالب )

خطاطی ( السلام علیک یا علی ابن ابی طالب )

رسم الخط عبارت ( السلام علیک یا علی ابن ابی طالب )
خطاطی ( من مات علی حب علی مات شهیدا )

خطاطی ( من مات علی حب علی مات شهیدا )

رسم الخط عبارت ( من مات علی حب علی مات شهیدا )
خطاطی ( من مات علی حب علی مات شهیدا )

خطاطی ( من مات علی حب علی مات شهیدا )

رسم الخط عبارت ( من مات علی حب علی مات شهیدا )
خطاطی ( علی ولی الله )

خطاطی ( علی ولی الله )

رسم الخط عبارت ( علی ولی الله )