کلام و وصایا

نهج‌البلاغه: خطبه 156

نهج‌البلاغه: خطبه 156

امام علی (ع) از ضرورت پرهیزکاری و تقویت ایمان سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 202

نهج‌البلاغه: خطبه 202

امام علی (ع) از نشانه های خدا در آفرینش و شگفتی های آفرینش سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 177

نهج‌البلاغه: خطبه 177

امام علی (ع) از علم فراگیر خدا به همه موجودات و ویژگی های بعثت پیامبر (ص) سخن می گوید
نهج‌البلاغه : خطبه 146

نهج‌البلاغه : خطبه 146

امام علی (ع) از شرایط جنگیدن با ایرانیان سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 141

نهج‌البلاغه: خطبه 141

امام علی (ع) از رو شناخت حق و باطل و دوری از سخن چینی سخن می گوید
نهج‌البلاغه : خطبه 100

نهج‌البلاغه : خطبه 100

امام علی(ع) از ضرورت حمد و ستایش الهی و خبر از حکومت مستبدانه معاویه می دهد
نهج‌البلاغه: خطبه 57

نهج‌البلاغه: خطبه 57

امام علی(ع) خبر از تحولات سیاسی مصیبت بار آینده و سوابق مبارزاتی امام سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 54

نهج‌البلاغه: خطبه 54

امام علی(ع) از شجاعت و شهادت طلبی امام علی(ع) و هدفداری امام در صلح و جنگ سخن می گوید.
نهج‌البلاغه: خطبه 52

نهج‌البلاغه: خطبه 52

امام علی(ع) از ضرورت توجه به فناپذیری دنیا و توجه به مرگ و نیستی موجودات سخن می گوید