معنی مولی در خطبه غدیر

جستاری در معنای واژه ی  ولی

جستاری در معنای واژه ی ولی

آیه;ولایت همواره  یکی از مهم‌ترین نصوص برای  اندیشمندان شیعه در اثبات ولایت الاهی حضرت أمیر (علیه السلام) بوده است.
کلمه مولی از دیدگاه اهل سنت

کلمه مولی از دیدگاه اهل سنت

حدیث غدیر از احادیثی است که تواتر آن را بزرگان و دانشمندان علم رجال و حدیث اهل سنت تأیید کرده اند
بحث در معنای کلمه مولی

بحث در معنای کلمه مولی

در طول چهارده قرن دقتهاي علمي اهل حديث و تحليل گران تاريخ و خبرگان ادب،درباره عبارت «من کنت مولاه...» نشان داده است