محورهای اصلی فراخوان کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

محورهای اصلی فراخوان کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

 1. جایگاه قرآن در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 2. توحید در کلام امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 3. پیامبر از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 4. امیرالمؤمنین امام علی (ع)، دعوت کننده به عبودیت الهی؛
 5. ولایت امیرالمؤمنین امام علی (ع)، محور وحدت اسلامی؛
 6. جنگ و صلح، از نگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)؛
 7. نگرش و برخورد امیرالمؤمنین امام علی (ع) با پیروان خلفا؛
 8. امیرالمؤمنین امام علی(ع) از دیدگاه مستشرقین؛
 9. سیره علوی و فرهنگ از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)؛
 10. اخلاق و تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)؛
 11. نهج البلاغه؛ ناکثین، مارقین و قاسطین؛
 12. حاکمیت و سیاست در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 13. خانواده برتر در بیان و سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 14. معنویت در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 15. امیرالمؤمنین امام علی (ع) در شعر و ادبیات فارسی؛
 16. امیرالمؤمنین امام علی (ع) در شعر و ادبیات عرب؛
 17. هنر در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 18. ادبیات در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 19. دشمن شناسی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 20. بررسی شخصیت امیرالمؤمنین امام علی (ع)  از منظر قرآن کریم؛
 21. تفاسیر و تراجم نهج البلاغه؛
 22. بررسی شخصیت امام علی (ع) از منظر احادیث فریقین؛
 23. امیرالمؤمنین امام علی (ع) و مدینه فاضله؛
 24. اقلیت‌های دینی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 25. حقوق انسان از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع)؛
 26. امیرالمؤمنین امام علی (ع) و وقف؛
 27. نقش مردم در حکومت از منظر نهج البلاغه؛
 28. واکاوی ریشه‌ها و عوامل شهادت امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 29. علل فروپاشی تمدن‌ها و جوامع از منظر نهج البلاغه؛
 30. انسان کامل از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 31. امیرالمؤمنین امام علی(ع) و اندیشمندان سایر فرق و ادیان؛
 32. عدالت اجتماعی در کلام و منش امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 33. سیاست در منش امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛
 34. بازشناسی عرفان ناب علوی از عرفان‌های نوظهور؛