رویکردهای نوین کنگره

رویکردهای نوین کنگره

  1. تروﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روح تحقیق و ﺗﺘﺒﻊ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺳﻴﺮة امیرالمؤمنین امام علی (ع)
  2. بصیرت افزایی به جامعه در تداوم سلوک و سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
  3. یاد شهادت مظلومانه امام علی (ع) در تاریخ
  4. توسعه فرهنگ تدبر در نهج البلاغه و استفاده از این گنجینه بی نظیر
  5. بهره ﻣﻨﺪي ﻛﻠﻴه اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی کنگره

ویژگی‌های بارز و انحصاری  کنگره

معرفی شخصیت بزرگ عالم بشریت، دروازه ورود به راه سعادت و فلاح، معنا و مفهوم حقیقی دین، اول و اصل و فرع و سرچشمه و جایگاه و اسوه خوبی ها به مناسبت چهاردهمین قرن رویداد مؤلمه شهادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در تاریخ اسلام