تاریخ های مهم کنگره

تاریخ های مهم کنگره

تاریخ شروع پذیرش آثار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱  
  تاریخ برگزاری : ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸   
 تاریخ خاتمه پذیرش آثار : ۱۳۹۸/9/05