شهادت امام علی (ع)

شعر شهادت امام علی (ع) از زبان پیامبر (ص) از مولوی

شعر شهادت امام علی (ع) از زبان پیامبر (ص) از مولوی

من چنان مردم که بر خونی خویش***نوش لطف من نشد در قهر نیش
شعر شهادت امام علی (ع) از شهریار

شعر شهادت امام علی (ع) از شهریار

على آن شير خدا، شاه عرب ***الفتى داشته با اين دل شب
شعر شهادت امام علی (ع) از حبيب چايچيان

شعر شهادت امام علی (ع) از حبيب چايچيان

به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را***به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را
شعر شهادت امام علی (ع) از محمدعلی مردانی

شعر شهادت امام علی (ع) از محمدعلی مردانی

امشب شب قتل امیرالمومنین است ***جاری سرشک از دیده روح الامین است
شعر شهادت امام علی (ع) از علی مجاهدی

شعر شهادت امام علی (ع) از علی مجاهدی

كوفه! بشكن بغض چندين ساله را ***با دل خود آشنا كن ناله را
شعر شهادت امام علی (ع) از قیصر امین پور

شعر شهادت امام علی (ع) از قیصر امین پور

این موج مد کیست که تا ماه می رود؟ دریای درد کیست که در چاه می رود؟
شعر شهادت امام علی (ع) از حبيب چايچيان

شعر شهادت امام علی (ع) از حبيب چايچيان

ناله كن اى دل! به عزاى على***گريه كن اى ديده! براى على
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمد قدسی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمد قدسی

طپش قلب من وضویی ساخت ***در گلو بغض شاعری وا شد