خلافت

خدمات اجتماعی امام علی (ع) در زمان خلفای سه گانه

خدمات اجتماعی امام علی (ع) در زمان خلفای سه گانه

امام علی (ع) در سالهای دور از خلاقت به کارهایی همچون وقف، آزاد کردن بندگان و کشاورزی ودرختکاری پرداختند.
مساعدت‌های امام علی (ع) به خلیفه سوم

مساعدت‌های امام علی (ع) به خلیفه سوم

خلیفه سوم عثمان نسبت به دو خلیفه دیگر کمتر از امام علی (ع) مشورت می گرفت و آن به دلیل
مساعدت های امام علی (ع) به خلیفه دوم

مساعدت های امام علی (ع) به خلیفه دوم

امام علی (ع) با وجود برکناری از مسایل حکومتی و سیاسی در یاری خلفا تا جایی به کمک حضرت نیاز داشتند آنان را کمک کرد
امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه سوم

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه سوم

عثمان از خلفای سه گانه: نگاه به چهره علی عبادت است
امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه دوم

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه دوم

عمر از خلفای سه گانه: دوستی علی سند و مایه رهایی از آتش است
امام علی (ع)  از دیدگاه خلفا: خلیفه اول

امام علی (ع) از دیدگاه خلفا: خلیفه اول

اعتراف خلفای سه گانه به حقانیت امیرالمومنین (ع)
زمینه‌های فتنه در کلام امام علی (ع)

زمینه‌های فتنه در کلام امام علی (ع)

فتنه ها از جمله قدرتهای نرمی هستند که در طول تاریخ به طرق مختلف باعث تغییر مسیر حکومتها شده اند و کلام امام علی (ع) درباره فتنه ها
امام علی (ع) بعد از سقیفه

امام علی (ع) بعد از سقیفه

امام علی (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص) و جریان سقیفه در میان مدعیان یاری کسی را ثابت قدم نیافت برای احقاق حق
سقیفه و برخورد دستگاه خلافت با مخالفان خارج از مدینه

سقیفه و برخورد دستگاه خلافت با مخالفان خارج از مدینه

اقدامات حکومتی برای مبارزه با مخالفان